รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2)