ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

รายงานสถิติการให้บริการยาเพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานสถิติการให้บริการยืมอุปกรณ์หน่วยฯ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานสถิติการให้บริการหน้ากากอนามัยสำหรับการขึ้นฝึกปฏิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริการยืมอุปกรณ์หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้บริการยืมชุดการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สรุปงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564

สถิติการให้บริการในการขอหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563