สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
 8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564
 9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564
 10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564
 11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564
 12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564