การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

S__106987527

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระสงฆ์ วันกำเนิดสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  วันที่่ ๑๔ มิถุนายน ...

S__5972104

ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีเปิดครัวพระรา ...

04102563 7-01-01

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

A49C1CB9-B357-4928-8ABC-6B6D104884EC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิ ...

01C5C777-4F32-411D-A7F8-C6EC73654DEF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

13112562 2-01

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562