กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

04102563 7-01-01

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

13112562 2-01

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562