Shootout Season # 2

ฝ่ายกีฬา สโสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Shootout Season 2 ขึ้น ในวันที่ 13 และ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 10 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อสานสัมพันธภาพและความสามัคคีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล อีกทั้งยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายอีกด้วย

Comments are closed.