สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจtrcn__120_.JPG

ปรัชญา

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่พึ่งของสังคม”

ปณิธาน

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพ

ในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

วิสัยทัศน์ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner)

บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ. 2565”

พันธกิจ

1.       สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน 

2.       สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ

และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน

3.       บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม

4.       สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย

และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม

5.       พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


แสดงผลแล้ว 13269 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประวัติสถาบันฯ
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th