สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประวัติสถาบันฯCopy_of_DSC_1106.JPG

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนผดุงครรภ์โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยู่กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งในแผนกนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

.. 2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะมิชชันนารีอเมริกันได้จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอร์มิคที่เชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับการศึกษาสากลเรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่ากำหนดเวลาเรียน 3 ปีและมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก 6 เดือน ในปี พ.. 2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กำหนดเวลาเรียน 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 อีกหลักสูตรหนึ่ง

.. 2513 เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และมีอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.. 2514 ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีกำหนดเวลาเรียน 4 ปี ในปี พ.. 2521 ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2532 ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นสำนักหนึ่งของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารบุคคลและการบริหารวิชาการ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้อำนวยการสำนัก วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการใหม่ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดให้มีสโมสรนักศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา

.. 2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากรพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ กำหนดเวลาศึกษาอบรม 4 เดือน และได้ขยายจำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากปีละ 170 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (.. 2534-2539) มาเป็นปีละ 200 คน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ยังได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและมีการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่

.. 2537 ขยายบทบาทด้านความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลสำหรับชาวต่างประเทศ มีระยะเวลาศึกษา 4-6 เดือน ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการสืบค้นข้อมูลด้านวารสารและตำราในห้องสมุด และเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 8 ชั้นพร้อมชั้นดาดฟ้า เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารในเวลาต่อมาว่า อาคารพระบรมคุณ พร้อมทั้งได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล

.. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชา การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และพัฒนาการบริการสืบค้นข้อมูลวารสารและตำราห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์โดยการจัดทำฐานข้อมูล

.. 2539 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ และสภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติขึ้น ต่อมาในปี พ.. 2540 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และหน่วยบริการวิชาการต่างๆ เป็นต้น ต่อมาอาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษาพร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

.. 2541 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปิดดำเนินการมาครบปีที่ 84 ได้มีการก่อตั้งทุนสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์ เพื่อเก็บดอกผลบำรุงกิจการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในด้านการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทำนุบำรุงตึกสุทธาทิพย์อาคารอนุรักษ์ของสภากาชาดไทย และได้มีระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลฯ เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบันและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นอกจากนั้นวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังเริ่มดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Malaspina ประเทศแคนาดา

.. 2543 ได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยนำระบบ CIPP และ 9 องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานในการประกันคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA 84.1)

.. 2545 ขยายบทบาทด้านการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการและการอบรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคม ในกลุ่มวัยต่างๆ ที่มีปัญหา การปรับตัวต่อภาวะสุขภาพและผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) อนุสาขาการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และอนุสาขา การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

.. 2547 วาระที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ดำเนินการมาครบรอบปีที่ 90 จึงได้ดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลในสังกัดของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์การพยาบาลในประเทศไทยด้วย

พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548

พ.ศ.2549 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้หลักสูตรประกาศนีย บัตรผู้ช่วยพยาบาล (นอกเวลาราชการ) เพื่อตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทยและสังคม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับนักศึกษาพยาบาล Aino University ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังตามมติอนุมัติของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลฯ ตามพันธกิจหลัก รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สภากาชาดไทยและสังคม มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ริเริ่มการนำร่องโครงการสหกิจศึกษาในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา รวมทั้งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัล CU-Quality Prize ประจำปี 2550 จำนวน 2 รางวัล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานที่เป็นโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พ.ศ. 2551 วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ซึ่งเป็นโครงการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับนักศึกษาพยาบาลญี่ปุ่น Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาล จำนวน 3 ศูนย์ ในเดือนมิถุนายน 2551 ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2553 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการจัดการความปวด หลักสูตรการผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ รวม 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสวีเดน

พ.ศ. 2554 มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย เพื่อดำเนินงานในการเผยแพร่ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดสาธารณภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านการพยาบาลสาธารณภัย

พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน และนำไปสู่การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล

พ.ศ. 2556 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนนักศึกษาพยาบาลที่สอดรับกับเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล

พ.ศ. 2557 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลฯ มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเป็นครั้งแรกร่วมกับเครือข่ายกาชาดต่างประเทศ อาทิ ICRC, IFRC, The Japanese Red Cross, Swedish Red Cross เป็นต้น ในการประชุมเรื่อง The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on “Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends.” นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งอาคารหลังนี้มีความสูง 25 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและหอพัก มีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ ยังได้รับการรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองคือ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2563)

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

333.PNG


แสดงผลแล้ว 20457 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
สัญลักษณ์
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th