สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เอกลักษณ์ของสถาบันเอกลักษณ์สถาบัน : STIN (เอสติน)

S: Society’s anchor เป็นที่พึ่งของสังคม

หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม

T: Talent development นิยมการพัฒนา

หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม

I: Integrity for humanity ศรัทธามนุษยธรรม

หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ และ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง

N: Nursing leaders ก้าวนำด้านการพยาบาล

หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแลอย่างมืออาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

แสดงผลแล้ว 12293 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สัญลักษณ์
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th