สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ติดต่อผู้บริหาร________________________________________.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ
อธิการบดี

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 224 (เลขา)
อีเมล : vxr11@hotmail.com

02.jpg

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 591
อีเมล n41053@yahoo.com
03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ชีวะพัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 582
อีเมล porntip.c@stin.ac.th

04.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์  เขษมโอภาส
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 587
อีเมล duantip2@gmail.com

05__2_.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 596
อีเมล temduangc@hotmail.com

DSC_2108r.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์  วัฒนธรนันท์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 586
อีเมล sarinrat1515@windowslive.com

047.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา  ฐิติพลธำรง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 597
อีเมล sxt56@hotmail.com 

13.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ตโนภาส
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 595
อีเมล tanopas.btrc@gmail.com

197572.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา 

โทรศัพท์ : 0 2256 4090-9 ต่อ 584
อีเมล : p.busakorn.gmail.com 

pic_9r.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 581
อีเมล :  dwattradul@hotmail.com
09.jpg

ดร.ธัญธิตา  วิสัยจร   
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์  : 0 2256 4090-9 ต่อ 413
อีเมล thunthita.w@gmail.com
14.jpg

นางสุรีย์ ตันชัชวาล
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

โทรศัพท์ : 0 2256 4090-9 ต่อ 573
อีเมล : suree.t@stin.ac.th
แสดงผลแล้ว 2551 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th