สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2553 -2556นางพุทธิพร ลิมปนดุษฎี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 71 ได้รับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ของสภาการพยาบาล  พ.ศ. 2553 จากพระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุและได้รับรางวัลพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านมิตรภาพดีเด่นจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 พ.ศ. 2553

ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส ศิษย์เก่ารุ่นที่ 69 ได้รับรางวัลครูต้นแบบตามโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนปี 2553 จากเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2549 ประเภทรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ( โรงพยาบาลเฉพาะด้าน ) จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางสาวพรรณทิพา  แก้วมาตย์  ได้รับรางวัลผู้นำดีเด่นและนักพัฒนาตัวอย่างเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น จาก  สถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMP) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน (DBQ) จังหวัดอุบลราชธานี
นางสุนี   โพธิ์ทองคำ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์  ไนติงเกล จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ท่านผู้หญิงสมรักษ์  หุตินทะ ( สาณะเสน ) ได้รบรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต  เวทีสาธกกิจ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาการพยาบาล
คุณหญิงกานดา  ฐิตะฐาน ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  นิลอัยยกา ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ตั้งวรพงศ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2550 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางอนงค์  ทวีทรัพย์ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จาหคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวเพียงใจ  กรรณเทพ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวกรองจิตร  ชมสมุทร ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวสุมล  เกษรวนิชวัฒนา ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวพรรณธร เจริญกุล ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวพัชรี  ฉั่ววิริยะกุล ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556  จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์สุภาณี  อ่อนชื่นจิตร ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ  พศ 2556 จากสมาคมพยาบาลจากประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ  พศ 2556 จากสมาคมพยาบาลจากประเทศไทย
ดร.กำไลรัตน์  เย็นสุจริต ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
นางสาวจรรยารักษ์  โกศลกิจจา ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น  ประจำปี 2549 ( 1 เมษายน 2550 ) จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางสาวองุ่น  วงศ์เจริญ ศิษย์เก่า ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา  ( ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ) จาก OUTSTANDING WOMEN COMMITTEE IN BUDDHISM AWARDS 2009
นางสาวอรนภา  ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี ได้รับรางวัลบัณฑิตพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 (เหรียญเชิดชูเกียรติ) จากสภากาชาดไทย

ปี 2555

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาเกียรติคุณ

· รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล

· นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

· นางสาวสุกัญญา คมสัน

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีย์ นฤมิตเลิศ

สาขาการวิจัยทางการพยาบาล

· รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง

ศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน

· คุณบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ

ได้รับพระราชทานรางวัล “8 คนดีศรีกาชาด ผู้ตามรอยพระบาทองค์สภานายิกา”

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชนาฏ ณ นคร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

ศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริการวิชาการ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิจัย

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ

· ดร.อัญชลี ชูติธร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

· นางไพลิน เจตน์เจริญรักษ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านงานบริหาร

· นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

· นางพัชรีวรรณ เอมสะอาด

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาบริการพยาบาล

· นางสาวศลีพร สัตยวิวัฒน์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล

· นางสาวนันทิกา จารุสมบัติ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริหาร

· นางสาวอรสา เพชรคง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

· นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

· นางดาลัด กันทยศ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

· นางวัลลภา สุขศิริมัช

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

· นางสาวนิตยาภรณ์ ธนภูษิตวณิชย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

· นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

· นางมณีรัตน์ เบญจวงศ์กุลชัย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

· นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

· นางวีณา กุศลสมบูรณ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

· นางศิริลักษณ์ วิทยนคร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้านวิชาการ

· นางวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้านบริหาร

· ดร.สมศรี สุเมธ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

· รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

· รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

· ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

· ดร.นันทิยา วัฒายุ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2556

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาเกียรติคุณ

· นางอัจฉราภรณ์ แก้วทอง

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล

· นางสาวนพวรรณ จู้สกุล

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

· นางสาวอัจนา แทนขำ

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล

· รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

· ดร. หม่อมหลวงสมจินดา ชมพูนุท

ศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน

· นางพรรณธร เจริญกุล

ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปี 2556

· นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล

ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปี 2556

· รองศาสตราจารย์สุภาณี อ่อนชื่นจิตร

ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยปี 2555

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยปี 2555

· นางสาวสุรางค์ เผือกวิไล

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ปี 2555

· รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2555

ศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

· นางสาวกฤศธร องค์ติลานนท์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

· นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

· นางสาวกนิษฐา ปิ่นสุวรรณ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

· นางธนภร เดชวัชรวงศ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· นางกันทิมา อัลอิดรุส

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

· นางสาววาสนา ชนะพลพัฒน์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

· นางอุบลวรรณ ภู่จีน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


แสดงผลแล้ว 8708 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบัน
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2557-2558
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2559 -ปัจจุบัน
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th