สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบันรางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบัน
ประเภทวิชาการ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ
1 นางสาวเจียระนัย  ชุ่มจิต ปีการศึกษา 2556 รางวัลที่ 4 ในการประกวด Public Speaking Competitionin the International Public Speaking Competition, The First Festival of Language, Religious, and Culture in ASEAN Community at MahaChulalongkorn Rajavdayalai University, Ayutthaya. 27 June 2014
2 นางสาวเจียระนัย  ชุ่มจิต ประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "As a student, how can we promote the voluntary spirit?" จัดโดยโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559  วันที่ 2 กรกฏาคม 2559
3 นางสาวธันยพร  จันทร์เหนือ ประจำปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 นางสาวทัศนีย์  อ่อนทอง
5 นายนฤวัช  จันทับ
6 นางสาวกิติยา  สงแป้น
7 นางสาวกัลยวรรธ์  ศัลยวุฒิ
8 นางสาววรรณวิภา  ขันจันทร์
9 นางสาวธันยพร  จันทร์เหนือ ประจำปี 2557 รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม โครงการค่ายจิตอาสา...เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย จากการประกวดโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  วันที่ 9 กันยายน 2558
10

นางสาวดารณี  บุญมี

ประจำปี 2558

รางวัลจิตอาสาดีเยี่ยม โครงการวันใหม่ วัยใส ร่วมต้านภัยบุหรี่ จากการประกวดโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  วันที่ 9 กันยายน 2558

11

นายเทอดพงษ์ ฤทธิยานัก

ประจำปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

12

นางสาวมะลิ ศิริล้

ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
13 นางสาวกมลวรรณ         สืบแต่ตระกูล ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดเรียงความ เรื่อง “เดินตามรอย
เท้าพ่อหลวง” 
จากมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 
14


นางสาวนิลาวัลย์           จันทรา     
  นาย
อำนาจ สุขุมานุกูล นางสาวจันทิรา แก่นจันทร์

ประจำปี 2560

ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุนโครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5
มูลนิธิเอสซีจี

15

นางสาวอรอุมา            พรมแดง

ประจำปี 2560

รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560 

16

 นางสาวนิลาวัลย์    จันทรา       
 นายอำนาจ                สุขุมานุกูล           นางสาวภาวดี              ชุมแก้ว                    


ผ่านการคัดเลือกการรับทุนสนับสนุนโครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพ ณ ชุมชนห่างไกล ปี 2” จากโครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 6 มูลนิธิเอสซีจี  


ประเภทกีฬา 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ
1 นายสมศักดิ์ วงค์ถาติ๊บ ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
2 นายสมศักดิ์ วงค์ถาติ๊บ ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
3 นางสาวพัชมณ วงศ์ทองดี ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
4 นางสาวพัลลภา บำรุงศาสตร์
5 นางสาวพิมพ์ชนก อิ่มเอิบ ประจำปี 2557  รางวัลเหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 
นางสาวไพลิน หนันธิสิงห์ ประจำปี 2557  รางวัลเหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 
7 นางสาววีรดา   สุเยาว์ ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

8

นางสาวฐิติมา  หมายมั่นสมสุข

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

9

นางสาวรัชพร  ช่วยสงค์

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

10

นางสาวชนากานต์  ภูมิมะนาว

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

11

นางสาวมนัสสิริ   ยินเจริญ

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

12

นางสาวภัคจิรา   มหิสยา

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

13

นางสาวญดาพร  โกศลศุภกิจ

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

14

นางสาวแสงเทียน  ลีประโคน

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

15

นางสาวดั่งดวงใจ วิทิพย์รอด

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

16

นางสาวเบญจสิริ  ล้อมวงศ์ไพศาล

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

17

นางสาววันนิสา   ศรีคำจีน

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

18

นางสาวมิ่งกมล  ท้าวนู

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ”

19

นางสาวไอริณ   รวีโภชน์ศิริ

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

20

นางสาวธนภรณ์  นาคะรัตน์

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

21

นางสาวนิรภรณ์  จันยะ

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 

22

นางสาวสิริวิมล   ธิเสนา

ประจำปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
แสดงผลแล้ว 6718 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2559 -ปัจจุบัน
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2553 -2556
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2557-2558
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th