สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้น ณ สถาบันการพยาบาลศรีสว...
พิธีประดับเข็มสถาบัน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมหม่อ...
โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับเด็กพิการทางพัฒนาการและสติปัญญา รวมทั้งเด็กพิการทางด้านร่างกาย
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับเด็กพิการทางพัฒนาการและสติปัญญา รวมทั้งเด็กพิการทางด้านร่างกาย ณ สถานคุ้มครองและพัฒ...
พิธีลงนามถวายพระพร
25 กรกฎาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ...
บันทึกเทปการแสดงดนตรีไทยถวายพระพร
23 กรกฎาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการแสดงดนตรีไทยถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ  สถานีวิทยุโท...
กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ศึกษาเรียนรู้ตามรอยเท้าของพ่อ”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9&nbs...
โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่การอนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร ณ ศูนย์การอนุรักษ์ฟื้...
ทำบุญถวายเทียนพรรษา
12 กรกฎาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวณ...
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร...
โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยมีนักศึกษาพยาบาลจิตอาส...
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินท...
กิจกรรมน้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมน้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก ให้กับอาจารย์ บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องเรียน 402 ชั้น 4 สถาบันการพยาบาลศ...
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรจากศูนย์บร...
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
27 มิถุนายน 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2562  ...
สัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN” ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรร...
บันทึกเทปการแสดงดนตรีไทยถวายพระพร
21 มิถุนายน 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการแสดงดนตรีไทยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุ...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20
21 มิถุนายน 2562  เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไ...
บรรยายธรรมเรื่อง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรยายธรรมเรื่อง "บุญกับวิชาชีพพยาบาล : ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์" ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 412 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวา...
ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมโครงการ
...
ประชุมชี้แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงได้มีการประชุมชี้แจ้งแนวทางการ...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th