สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เกี่ยวกับสถาบันฯ  หน้าที่ 1
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 - ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   - รายการเ...
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562       - ตุลาคม 2561      - พฤศจิกายน 2561      - ธันวาคม 2561     ...
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
· สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 · สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร ปีการศึกษา 2560...
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2562  - สัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN” - บรรยายธรรมเรื่อง "บุญกับวิชาชีพพยาบาล : ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์" - การบรรยาย &quo...
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2562  - สัมมนาบุคลากร “ รวมพลัง STIN” - ประชุมชี้แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประ...
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      - การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย       - สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ...

[1][2][3][4][5]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th