สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2124 สิงหาคม 2562 เวลา 14.16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบัน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

​จากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 21 ตามระเบียบวาระ อาทิ​
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบันเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน การขอกรอบอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2564 -2567 และ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 4)
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน นำเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563
- ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง
- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 การขออนุมัติใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 การทำ MOU ระหว่างสถาบันกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

​สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นปีแรก นอกจากนี้สถาบันกำลังสร้างความเข้มแข็งกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการร่วมกัน
โดยมุ่งเน้นด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสาธารณภัย และการพยาบาลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศต่อไป

แสดงผลแล้ว 111 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
30 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th