สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Freshmen dayเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม Freshmen day ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Freshmen day ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบัน ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Freshmen day นั้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันการพยาบาลฯและวิชาชีพพยาบาล สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลฯ ทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีภายในสถาบันการพยาบาลฯ

แสดงผลแล้ว 102 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
27 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th