สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันฯวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และ ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ต้อนรับ ศาสตราจารย์ คาซูโยะ คิตาโอกะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตราจารย์ มาซาโกะ คิชิโมะโตะ ศูนย์การแลกเปลี่ยนนานาชาติ มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมพันเอก นายแพทย์เยื้อง - ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี (๘๐๒/๔)ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันกาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยโคมัตสึ เป็นสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นปี ๒๕๖๑ ในเมืองโคมัตสึ จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้น ๓ คณะ ได้แก่ คณะระบบการผลิตทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ๒ สาขาวิชา คือ สาขาการพยาบาลศาสตร์และสาขาวิศวกรรมคลินิก และคณะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในการนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้ผลงานวิชาการและการวิจัยด้านการพยาบาลศาสตร์ตลอดนโยบายความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับทวิภาคีในอนาคต

แสดงผลแล้ว 99 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th