สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 – 4 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ทำวัตรเช้า และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์ จำนวน 9 รูป ณ โถงปฏิสัมพันธ์อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา และหลังจากนั้นมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร และทุนอุดหนุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู นั้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยและดำรงความเป็นไทย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันฯ
แสดงผลแล้ว 71 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th