สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีบายสีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ  ได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4  เข้าร่วมพิธี ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พิธีบายสีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง เป็นกิจกรรมหนึ่งของการรับน้องใหม่ที่ทางสถาบันจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความสามัคคีระหว่างที่น้องร่วมสถาบันและยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาษาใหม่ปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อีกด้วย
แสดงผลแล้ว 260 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th