สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล  จากสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล  เมื่อวันที่  6 กันยายน 2562 โดยสถาบันการพยาบาลฯ ได้ส่งผลงานเรื่องระบบและกลไกการสร้างอัตลักษณ์จริยธรรม “STIN ของนักศึกษาพยาบาล” เข้าประกวด โดยเป็นระบบที่ต้องการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลให้แก่บุคคลทุกช่วงวัยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)ที่มีความโดดเด่นในการพยาบาลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยดำรงตนในสังคมและในวิชาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการกาชาดและปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงผลแล้ว 173 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
20 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th