สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาเครือข่าย 8 สถาบัน และร่วมสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่าย 8 สถาบันได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และผู้ตามที่ดี ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


แสดงผลแล้ว 94 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
20 กันยายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th