สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 22วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 22 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 22 โดยมีวาระพิจารณา อาทิ
- การเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
- (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- (ร่าง) งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (ร่าง) หลักการและนโยบายการบัญชี พ.ศ. 2562
- การขอรับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงบประมาณ
- รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
- การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2562 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
- (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563
- (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แสดงผลแล้ว 66 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
2 ตุลาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th