สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 "ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์" ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 89 แห่ง ในครั้งนี้นักศึกษาชมรมดนตรีไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมการบรรเลงเพลงในวงมหาดุริยางค์ วงกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 6 และวงเดี่ยวสถาบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 24 คน อาจารย์ผู้สอนดนตรีไทย 4 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านดนตรีไทย 2 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว
แสดงผลแล้ว 91 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th