สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

1. กลุ่มพระราชบัญญัติ

     - 1.พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

2. กลุ่มโครงสร้างองค์กรและอื่นๆ 

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560

     - 2.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 3.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560

4.ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 5.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อำนาจหน้าที่

3. กลุ่มสภาสถาบัน

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

     - 3.ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

4. กลุ่มผู้บริหารสถาบัน

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - 3.ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

     - 4.ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     - 5.ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560

     - 6.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 7.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - 8.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลอธิากรบดี พ.ศ. 2560

     -  9.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - 10.ประกาศ เรื่องการนำคู่มือประเมินผลอธิการบดีมาใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ อธิการบดี

 5. กลุ่มสภาอื่นๆ

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560

 6. กลุ่มการบริหารงานบุคคล

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - 2.ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - 3.ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 4.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560

     - 5.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560

     - 6.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

     - 7.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 7.1ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - 7.2ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

     - 8.บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560

     - 9.ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 10.ข้อบังคับว่าตัวยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2560

     - 11.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

     - 12.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 13.ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 14.ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 14.1สัญญาทดลองปฏิบัติงาน

     - 14.2สัญญาปฏิบัติงาน

     - 14.3สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

     - 15.ระเบียบว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561

     - 15.1หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)

     - 15.2สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)

     - 15.3เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)

     - 16.ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561

     - 17.ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 18.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 19.ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 20.ประกาศวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 21.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

     - 22.ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 23.ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 24.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรชั่วคราว พ.ศ. 2561

     - 25.ระเบียบว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2561

     - 26.ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561

     - 27.ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561

     - 28.ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561

     - 29.ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561

     - 30.ประกาศเรื่องชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 30.1 บัญชีประเภท สายงาน ตำแหน่ง ระดับของบุคลากรสถาบัน

     - 30.2 บัญชีการจัดตำแหน่งบุคลากรสถาบัน

     - 30.3 บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพเฉพาะเหรือชี่ยวชาญเฉพาะ

     - 31.ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ

 7. กลุ่มการเงิน งบประมาณ

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560

     - 1.1ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - 2.ประกาศเรื่องการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2560

     - 3.ระเบียว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย พ.ศ. 2561

     - 4.ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 5.ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561

     - 6.ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2561

 8. กลุ่มการพัสดุ และทรัพย์สิน

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

 9. กลุ่มศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

     - 1.ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560

     - 3.ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพและการวิจัย พ.ศ. 2560

     - 4.ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2560

     - 5.ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2560

     - 6.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560

     - 7.ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560

     - 8.ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560

     - 9.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560

     - 10.ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐาน พ.ศ. 2560

     - 11.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - 12.ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทรณ์ ของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - 13.ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560

     - 14.ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - 15.ระเบียบว่าด้วยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - 16.ระเบียบว่าด้วยเหรียญรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - 17.ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - 18.ระเบียบว่าด้วยกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - 19.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

     - 20.ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนักศึกษาและการกำหนดโทษ พ.ศ. 2561

     - 21.ระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2561

10. คำสั่งสภาสถาบัน

     - 1.แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

     - 2.แต่งตั้งกรรมการการเงิน

     - 3.แต่งตั้งกรรมการจัดการทรัพย์สิน

     - 4.แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

     - 5.แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

     - 6.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ

     - 7.แต่งตั้งกรรมการประเมินสถาบัน

     - 8.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ นักศึกษา

     - 9.แต่งตั้งคณะกรรกมาตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานสถาบัน

     - 10.ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

     - 11.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันฯ

     - 12.แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

     - 13.แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

     - 14.ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งอธิการดี

     - แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

     - แต่งตั้งรองอธิการบดี

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งอธิการดี

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

     -  1 ผู้บริหาร

            - 1-1 อธิการบดี

            - 1-2 รองอธิการบดี 

             - 1-3 ผู้ช่วยอธิการบดี

             - 1-4 คณบดี

             - 1-5 ผู้อำนายการศูนย์

             - 1-6 ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

             - 1-7 หัวหน้าสาขาวิชา

      - 2 วิชาการ

แสดงผลแล้ว 9227 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
31 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th