สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

1. พระราชบัญญัติ

     - 1.พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

2. โครงสร้างองค์กรและอื่นๆ 

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560

     - 2.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 3.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560

4.ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 5.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อำนาจหน้าที่

3. สภาสถาบัน

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

     - 1.1 ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2)

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

     - 3.ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

4. ผู้บริหารสถาบัน

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - 3.ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

     - 4.ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     - 5.ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560

     - 6.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 7.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - 8.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลอธิากรบดี พ.ศ. 2560

     -  9.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - 10.ประกาศ เรื่องการนำคู่มือประเมินผลอธิการบดีมาใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ อธิการบดี

     - 11.ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560

 5. สภาวิชาการ

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

     - 2.ประกาศเรื่องการบริหารรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - 3.ประกาศเรื่องการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

 6. การบริหารงานบุคคล

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - 2.ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - 3.ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 4.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560

     - 5.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560

     - 6.ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

     - 7.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 7.1ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - 7.2ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

     - 7.3 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

     - 8.บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560

     - 9.ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - 10.ข้อบังคับว่าตัวยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2560

     - 11.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

     - 11.1ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2562

     - 12.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 13.ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 14.ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 14.1สัญญาทดลองปฏิบัติงาน

     - 14.2สัญญาปฏิบัติงาน

     - 14.3สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

     - 14.4 ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562

     - 15.ระเบียบว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561

     - 15.1หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)

     - 15.2หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

     - 15.3สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)

     - 15.4เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)

     - 15.5ระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562

     - 15.6หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562

     - 16.ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561

     - 17.ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 18.ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 18.1ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

     - 19.ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 19.1ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

     - 20.ประกาศวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 21.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

     - 22.ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 22.1เอกสารแนบท้ายประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่่าสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2

     - 22.2ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562

     - 23.ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561

     - 24.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรชั่วคราว พ.ศ. 2561

     - 25.ระเบียบว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2561

     - 26.ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561

     - 26.1ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

     - 27.ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561

     - 28.ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561

     - 29.ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561

     - 30.ประกาศเรื่องชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 30.1 บัญชีประเภท สายงาน ตำแหน่ง ระดับของบุคลากรสถาบัน

     - 30.2 บัญชีการจัดตำแหน่งบุคลากรสถาบัน

     - 30.3 บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพเฉพาะเหรือชี่ยวชาญเฉพาะ

     - 30.4ประกาศชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

     - 31.ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ

     - 32.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562

     - 33.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ เป็นอาจารย์ พ.ศ. 2562

     - 34.ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

     - 34.1ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562

     - 35.ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

     - 36.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2562 

 7. การเงิน งบประมาณ

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560

     - 1.1ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - 2.ประกาศเรื่องการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2560

     - 3.ระเบียว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย พ.ศ. 2561

     - 4.ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบัน พ.ศ. 2561

     - 5.ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561

     - 6.ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2561

     - 6.1ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

     - 7.ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. 2562

 8. การพัสดุ และทรัพย์สิน

     - 1.ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

 9. ศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

     - 1.ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - 2.ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560

     - 3.ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพและการวิจัย พ.ศ. 2560

     - 4.ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2560

     - 5.ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2560

     - 6.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560

     - 6.1ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

     - 7.ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560

     - 8.ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560

     - 9.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560

     - 10.ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐาน พ.ศ. 2560

     - 11.ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - 12.ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทรณ์ ของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - 13.ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560

     - 14.ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - 15.ระเบียบว่าด้วยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - 16.ระเบียบว่าด้วยเหรียญรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - 17.ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - 18.ระเบียบว่าด้วยกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - 19.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

     - 20.ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนักศึกษาและการกำหนดโทษ พ.ศ. 2561

     - 21.ระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - 22.ประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

     - 23.ประกาศข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

     - 24.ประกาศแนวปฏิบัติในการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562

     - 25.ประกาศภาระงานและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม พ.ศ. 2562

     - 26.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562

     - 27.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562

     - 28.ระเบียบว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2562

10. คำสั่งสภาสถาบัน

     - 1.แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

     - 2.แต่งตั้งกรรมการการเงิน

     - 3.แต่งตั้งกรรมการจัดการทรัพย์สิน

     - 4.แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

     - 5.แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

     - 6.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ

     - 7.แต่งตั้งกรรมการประเมินสถาบัน

     - 8.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ นักศึกษา

     - 9.แต่งตั้งคณะกรรกมาตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานสถาบัน

     - 10.ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

     - 11.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันฯ

     - 12.แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

     - 13.แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

     - 14.ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งอธิการดี

     - 15.แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

     - 16.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

     - 17.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

     - 18.แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

     - 19.แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

     - 20.แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

     - 21.แต่งตั้งรองอธิการบดี

     - 22.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

     - 23.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง

11. อื่นๆ

     - กฎบัตร หน่วยงานตรวจสอบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

     -  1 ผู้บริหาร

     - 1-1 อธิการบดี

     - 1-2 รองอธิการบดี 

     - 1-3 ผู้ช่วยอธิการบดี

     - 1-4 คณบดี

     - 1-5 ผู้อำนายการศูนย์

     - 1-6 ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

     - 1-7 หัวหน้าสาขาวิชา

     - 2 วิชาการ

     - 2-1 ศาสตราจารย์

     - 2-2 รองศาสตราจารย์

     - 2-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     - 2-4 อาจารย์ 

     - 3-1 อำนวยการ

     - 3-1-1 หัวหน้าฝ่าย

     - 3-1-2 หัวหน้าหน่วย

     - 3-2-1 พยาบาล

     - 3-2-1-01 พยาบาล ปฏิบัติการ

     - 3-2-1-02 พยาบาล ชำนาญการ

     - 3-2-1-03 พยาบาล ชำนาญการพิเศษ

     - 3-2-3ผู้ช่วยอาจารย์

     - 3-2-2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     - 3-2-2-01นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

     - 3-2-2-02นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

     - 3-2-2-03นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-3 บรรณารักษ์

     - 3-3-3-01 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

     - 3-3-3-02 บรรณารักษ์ ชำนาญการ

     - 3-3-3-03 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     - 3-3-4-01 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

     - 3-3-4-02 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญงาน

     - 3-3-4-03 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-5 นักทรัพยากรบุคคล

     - 3-3-5-01 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

     - 3-3-5-02 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

     - 3-3-5-03 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     - 3-3-6-01 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

     - 3-3-6-02 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

     - 3-3-6-03 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-7 นักวิชาการพัสดุ

     - 3-3-7-01 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

     - 3-3-7-02 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

     - 3-3-7-03 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-8 นักวิชาการเงินและบัญชี

     - 3-3-8-01 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

     - 3-3-8-02 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

     - 3-3-8-03 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-3-9 นักประชาสัมพันธ์

     - 3-3-9-01 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

     - 3-3-9-02 นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

     - 3-3-9-03 นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-10 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     - 3-3-10-01 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

     - 3-3-10-02 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

     - 3-3-10-03 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-11 นักจัดการงานวิจัย

     - 3-3-11-01 นักจัดการงานวิจัย ปฏิบัติการ

     - 3-3-11-02 นักจัดการงานวิจัย ชำนาญการ

     - 3-3-11-03 นักจัดการงานวิจัย ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-12 นักวิชาการศึกษา

     - 3-3-12-01 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

     - 3-3-12-02 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

     - 3-3-12-03 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

     - 3-3-13 นักวิเทศสัมพันธ์

     - 3-3-13-01นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

     - 3-3-13-02นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

     - 3-3-13-03นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

     - 3-4-1 เจ้าหน้าที่ธุรการ

     - 3-4-1-01 เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน

     - 3-4-1-02เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน

     - 3-4-1-03เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-2 เจ้าหน้าที่พัสดุ

     - 3-4-2-01เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงาน

     - 3-4-2-02เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน

     - 3-4-2-03เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     - 3-4-3-01เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

     - 3-4-3-02เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

     - 3-4-3-03เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-4 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

     - 3-4-4-01เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

     - 3-4-4-02เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

     - 3-4-4-03เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-5 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

     - 3-4-5-01เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

     - 3-4-5-02เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ชำนาญงาน

     - 3-4-5-03เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-6 นายช่างเทคนิค

     - 3-4-6-01 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

     - 3-4-6-02 นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

     - 3-4-6-03 นายช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-7 นายช่างโยธา

     - 3-4-7-01 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

     - 3-4-7-02 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

     - 3-4-7-03 นายช่างโยธา ชำนาญงานพิเศษ

     - 3-4-8 นายช่างคอมพิวเตอร์

     - 3-4-8-01นายช่างคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน

     - 3-4-8-02นายช่างคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน

     - 3-4-8-03นายช่างคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ

     - คำอธิบายรหัส

     - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร

แสดงผลแล้ว 15200 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
31 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th