สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2557-2558ปี 2557

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาเกียรติคุณ

· นางสาวสุมาลี ศรีวณิช

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล

· นางสาวนภาพร ฤทธีวีรกูล

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

· นางสาวอำนวยพร อาษานอก

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

· รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ปัณราช

ศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน

· รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพยาบาล (วาระ พ.ศ. 2557-2561)

ศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (วาระ พ.ศ. 2557-2560)

· ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

· นางสาวกรองจิตร ชมสมุท

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกลาง สภากาชาดไทย

· นางสาวสมจิตร์ พูลสวัสดิ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว

· นางศิริลักษณ์ วิทยนคร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

· นางดาลัด กันทยศ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

· นางวารุณี รัตนมณี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

· นางนิตยา กานตารัมภ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

· นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


ปี 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาเกียรติคุณ

· พันโทหญิงอาภรณ์ ธัญญสิริ

สาขาวิจัยทางการพยาบาล

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

· นางพรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

· นางเฉลิมขวัญ พวงสวัสดิ์

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา คู่พันธวี

ศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน

· นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร

ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี พ.ศ. 2558

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเขตภาคกลาง ประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

· นางศิริลักษณ์ วิทยนคร

ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี พ.ศ. 2558

· นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ

· นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งเอเชีย (ASIORNA)

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชนาฏ ณ นคร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

· นางสาวนันทิภาสิ์ สิริจินดารัชต์

ได้รับรางวัล GOLD WINNER APSIC CCSD CENTER OF EXCELLENCE AWARD (2013-2014) จาก ASIA PACIFIC SOCIETY OF INFECTIONCONTROL

· นางสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2557 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ ประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย วาระปี 2558-2559 จากสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษา ประจำปี 2557 ของสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

· นางสาวพรนิภา เอื้อเบญจพล

ได้รับรางวัลบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2558

· นางราตรี อรรคธรรม

ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2557 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

· นางจรรยภัทร์ ลัทธศักย์ศิริ

ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2557 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

· นางจันทนา วิธีเจริญ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง จิระวรานันท์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริการวิชาการ

· ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิจัย

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ

· ดร.อัญชลี ชูติธร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

· นางสาวพรทิพย์ ไหมทอง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

· นางกิตติพร พรศาศวัต

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

· นางสาวเกศรา อัญชันบุตร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แสดงผลแล้ว 2446 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
11 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th