สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 16สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลฯ เข้าเฝ้าถวายตัว เนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16 ตามระเบียบวาระ อาทิ - ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2561

- ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2561

- (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลฯ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) และแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2562 จัดทำขึ้นภายใต้การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (2561 – 2570) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ รวมทั้งตัวชี้วัด ที่จะดำเนินการใน 4 ปี ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถาบัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

- รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทยและสังคม เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน ได้นำส่งผลผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันได้ยึดมั่นปณิธาน ปรัชญาของสถาบัน ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ และอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย

แสดงผลแล้ว 660 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 พฤศจิกายน 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th