สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมี 8 สถาบันเข้าร่วมลงนาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แสดงผลแล้ว 408 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
30 มกราคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th