สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 2 คณะ

ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 ตามระเบียบวาระ อาทิ
- ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการการเงิน นำเสนอ (1) รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบัน (2) (ร่าง) ระเบียบสถาบันว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 (3) การจัดสรรเงินกองทุนเดิมของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นกองทุนตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 (4) การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสถาบัน
- การรับรองรายงานประจำปี 2561 ของสถาบัน
- การอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
- รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

​สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีพันธกิจในการพัฒนาสถาบันในระยะ 4 ปี (2562-2565) คือ (1) สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน (2) สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน (3) บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม (4) สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม (5) พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงผลแล้ว 555 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 มีนาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th