สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ได้จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และคณะวิทยากรจาก ทปอ. เมื่อวันที่ ๒-๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรมเป็นผู้ประเมินได้ทั้งสิ้น ๑๗ คน (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่)
แสดงผลแล้ว 396 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 มีนาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th