สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19วันนี้ (30 เมษายน 2562) เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19 โดยมี 
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 2 คณะ ดังนี้
- คณะที่ 1 นายสวัสดิ์ โชติพานิช และครอบครัว
- คณะที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 19 ตามระเบียบวาระ อาทิ
- การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลฯ กับ China Medical Board เรื่องการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผ่านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ
- การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561
- การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
- (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. ....
- การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
- ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

แสดงผลแล้ว 356 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
1 พฤษภาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th