สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีสวมหมวกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล เป็นประเพณีของวิชาชีพการพยาบาลและสถาบันการพยาบาลฯ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณ์ พิธีนี้จะจัดขึ้นภายหลังจากที่นักศึกษาพยาบาล ได้สอบผ่านวิชาพื้นฐานมาแล้ว เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการฝึกฝนอบรม ในบทบาทหน้าที่ของพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนและเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาล และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


แสดงผลแล้ว 583 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
31 พฤษภาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th