สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิตเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักรู้อัตลักษณ์บัณฑิตและได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน
แสดงผลแล้ว 192 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th