สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้น ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรการเรียนการสอน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แสดงผลแล้ว 74 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
7 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th