สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้น ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรการเรียนการสอน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

Array
คำสั่งไม่ผ่าน J Filter ---- Lost connection to MySQL server during query