กรรมการสภาสถาบัน

1. อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 

2. เลขาธิการสภากาชาดไทย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา  ติงศภัทิย์

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย

5. นายขจร จิตสุขุมมงคล

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง

7. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

8 . ดร.อภิชัย  จันทรเสน

9. เหรัญญิกสภากาชาดไทย

10. อาจารย์ ดร.อารยา  เจรนุกุล

11. อาจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ

12. อธิการบดี

เป็น นายกสภาสถาบัน

เป็น อุปนายกสภาสถาบัน

เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย

เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย

เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย

เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย

เป็น กรรมการและเลขานุการ สภาสถาบัน