ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนงานต่างๆ ในสถาบัน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย

 • งานยุทธศาสตร์และแผน
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานบริหารความเสี่ยง

         ติดต่อฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

   • หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ โทร 02-2564092-97 ต่อ 1129
   • งานยุทธศาสตร์และแผน โทร 02-2564092-97 ต่อ 1160
   • งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร 02-2564092-97 ต่อ 1161