ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

545813

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ “รางวัลชมเชย ” ในโครงการ GE ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

DSC_2610

โครงการความร่วมมือในการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลหุ่นฝึกทักษะการกู้ชีพมาตราฐาน (หุ่น CPR )

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ ...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 กำหนดการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปี ...

02 PN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักเกณฑ์การทำสัญญา ค้ำประกัน ขั้นตอนการทำสัญญารับทุน

01

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ประจำปี 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ประจ ...

แนวนอน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการกับต่างประเทศ การบรรยายวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การสร้างและพัฒนางานวิจัยในระดับนานาชาติ”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยได้รับเ ...

294473054_3185785005016263_6700072927981722811_n

“STIN อาสา” บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปี ณ ดอยวาวี จ.เชียงราย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “STIN อาสาพัฒนาชุมชนวาวีเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย” ณ ดอยวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นําโดย ผศ.ปัญจพาณ์ ส ...