ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

545813

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ “รางวัลชมเชย ” ในโครงการ GE ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

LINE_ALBUM_PR650803-05-ปฐมนิเทศ-มอบเข็ม-ปี-1_๒๒๐๘๑๑_73

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีประดับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาน ...

DSC_2469

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ณ บริเวณโถงชั้น 1 (ข้างองค์พระ) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิ ...

LINE_ALBUM_2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน และต้อนรับอาคันตุกะ”

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 404 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย        วันท ...

DSC_2610

โครงการความร่วมมือในการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลหุ่นฝึกทักษะการกู้ชีพมาตราฐาน (หุ่น CPR )

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ ...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา ...