บริจาค

ALL News STIN

DSC_3451

ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล ...

015-1

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 28

10 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวร ...

04

รับรางวัลโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563 ที่จัดโดย สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจ ...

DSC_3314

งาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย ย่อ สธ. แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและบุ ...

DSC_5232

ด้วยรักและผูกพัน 63

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานด้วยรักและผูกพัน ให้กับผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์ผ ...

ข่าวประกวดราคาและสอบราคา