ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

545813

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ “รางวัลชมเชย ” ในโครงการ GE ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

บริจาค

ITA

ALL News STIN

329085

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และรศ.ดร.คุ ...

-ประจำปีงบประมาณ-256513-1-65

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบ ...

1227932

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไ ...