ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

411452927_362804563005289_7947731805246855655_n

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 (ด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม) ในโครงการ 1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

406069852_351257924159953_6313255892156823589_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัล”องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

บริจาค

ITA

EIT

PDPA

ALL News STIN

กกกกกกไไไำไำ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

12222

ประกาศ เรื่อง เรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด เรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด ขั้นตอนการรายง ...

.jpg

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

หกหกกกหกกกห

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

กำหนดการ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทยเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ประเภท Admission

ดาวน์โหลด กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2 ...