ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

306350058_3225343251060438_6273459879311687871_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับโล่รางวัลชนะเลิศ

Untitled-1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

_DSC0943

ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบ ...

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Scopus Q2

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงค ...

_DSC0911

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม เป็นประธานพร้อมรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่กำกับดูแลงานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวร ...

_DSC0891

การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในกา ...

LINE_ALBUM_111165_๒๒๑๑๑๕_21

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ Student Exchange Activity

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursingจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมออน ...

25651112-_DSC5088

กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมงาน ...

S__81575939

ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2565 The Global Interprofessional Education Conference:GIPEC 2022 “How Education Sector Responds to VUCA Health Systems”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565อาจารย์พรทิวา สรรพาวุฒิ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ อาจารย์.ดร. นวพร วรศิลป์ ...