บริจาค

S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ALL News STIN

IMG_88891

โครงการพัฒนาแผนที่วิจัยของสาขาวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาแผนที่วิจัยของสาขาวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาแผนที่วิจัยของสาขาวิชา ...

DSC_2698

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดย ...

DSC_4771

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2563 เวลา เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร ...

-2563_๒๐๐๘๐๖_0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation : Giving Great Presentation in English”

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นป ...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (ขยายเวลาจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563)

ใบสมัครกรรมการสภาสถาบัน ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

patom-6

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ...

เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ประกาศอัตราค่าใช้จ่าย ...

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายละเอียดการทำสัญญา ประกาศอัตราค่าใช้จ่าย

ข่าวประกวดราคาและสอบราคา

ข่าวการรับเข้าศึกษา

ข่าวการระบาดโรคโควิท19

ข่าวเลื่อนการเปิดภาคเรียน