บริจาค

ITA

ALL News STIN

.jpg

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35

      วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการ ...

1.1

“อธิการบดีพบประชาคม”

       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อธิการบดีพบประชาคม ทางระบบออนไลน์ เป็นการประชุมเพื่อให้บุคลากรสถาบันรับทราบข้อมูล ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ควา ...

S__53

ทีม EdPEx สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

          สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นทีม EdPEx ของสถาบัน เพื่อร่วมบ่มเพาะเป็นทีมงานพัฒนาสถาบัน โ ...

11

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็ม สธ.

บุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็ม สธ. แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดยสภากาชาดไทย  ...

1181195

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น จัด “กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสถาบันร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น จัด “กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสถา ...

ป

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22)