S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ALL News STIN

5251

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) ในวันที่18มกราคม 2563 ณ ชุมชนนุรู้ลอิสลามคลอ ...

วันเด็ก63_200120_0075

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวั ...

DSC_3545

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Active Learning)

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Acti ...

STIN_14

STIN Starry Night 202

9 มกราคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานฉลองพุทธศักราชใหม่ 2563 โดยมีการแสดงจากผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน นักศึกษา ยังมีการจับรางวัลสร้างความสน ...