รายนามอาจารย์และบุคคลกร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

Associate Professor Busakorn Punthmatharith
 RN, PhD

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

Associate Professor Johnphajong Phengjard
RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา

Assistant Professor Prapaporn Chinuntuya
 RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  วาริทสกุล

Assistant Professor Rotsukon Varitsakul
 RN, PhD

อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

Associate Professor Johnphajong Phengjard
RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา

Assistant Professor Prapaporn Chinuntuya
 RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  วาริทสกุล

Assistant Professor Rotsukon Varitsakul
 RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์

Assistant Professor Duangkamol Wattradul
RN, PhD

อาจารย์ ดร.อัญชลี งามวิทย์โรจน์

Instructor Anchalee Ngamvitroj
 RN, PhD

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

Associate Professor Busakorn Punthmatharith
 RN, PhD

อาจารย์นันทิยา  แสงทรงฤทธิ์

Instructor Nantiya Sangsongrit

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา  สวัสดิพานิช

Assistant Professor Nantaga Sawasdipanich
RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยนุช ไชยรัตนะ

Assistant Professor Chayanuj Chaiyaratana
 RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

Assistant Professor Temduang Boonpiamsak
 RN, PhD

อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา  สวัสดิพานิช

Assistant Professor Nantaga Sawasdipanich
RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยนุช ไชยรัตนะ

Assistant Professor Chayanuj Chaiyaratana
 RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

Assistant Professor Temduang Boonpiamsak
 RN, PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรส ภักดีโต

Assistant Professor Rose Pakdeto

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

Associate Professor Busakorn Punthmatharith
 RN, PhD

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คุณฐิดาศรี สุริยะเรืองรัศมี

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

โทร: 02-256-4091-97 ต่อ 1125

E-mail: thidasri.s@stin.ac.th

คุณวีนา โชติช่วง

หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา

โทร: 02-256-4091-97 ต่อ 1148

E-mail: veena.c@stin.ac.th

คุณสุนันทา รัตนสุภา

นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)

โทร: 02-256-4091-97 ต่อ 1149

E-mail: sunanta.r@stin.ac.th