สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วิสัยทัศน์สำนักวิชา

“เป็นสถาบันการพยาบาลที่ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจสำนักวิชา

  1. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยี ดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  1. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ
  2. สามารถทำวิจัยและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ
  3. นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในระบบบริการสุขภาพ
  4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
  5. มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมสหสาขาและเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพ
  6. สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีจิตอาสา พิทักษ์สิทธิ์ สร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยใช้หลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด