การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

13. E–Service

14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน