นำเสนอผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้รูปแบบ Worked Integrated Learning/Active Learning

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในงานนำเสนอผลงาน มีผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้รูปแบบ Worked Integrated Learning/Active Learning ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง2 ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2   โดยมีคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว

          โดยผลงานที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ “โครงการพัฒนาบริการในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันชนิดอาการไม่รุนแรง (Minor stroke)” ของ น.ส.ภาสิกา กิมหงษ์ และนายนพนันท์ วงศ์ไชย โดยมี อ.ดร. อัญชลี งามวิทย์โรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Comments are closed.