ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชั้น 7 และ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชั้น 7 และ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานบริเวณโถงชั้นเรียน ชั้น ๔,๕,๖ และ ชั้น ๗อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานบริเวณโถงชั้นเรียน ชั้น ๔,๕,๖ และ ชั้น ๗ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1180711

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21)

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21)

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ชั้น ๑๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ชั้น ๑๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์๖๐ พรรษา งานวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร ระหว่างวันที่๑๖ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบห้องประชุม ๙๑๐,๙๑๒ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาและห้อง ๘๐๒/๔,๙๐๒/๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องประชุม

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเครื่องปรับอากาศแบบ VRF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพาร์ติชั่นพร้อมติดตั้งสำหรับกั้นพื้นที่นั่งทำงานของอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา