auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร 36 เครื่อง

auction-hammer

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสื่อจอประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสื่อจอประชาสัมพันธ์

auction-hammer

ประกวดราคาซื้อซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

45882

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.และของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.และของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอ ...

auction-hammer

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด ๕,๐๐๐ Lumens อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๗ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโปรเจคเตอร์7เครื่อง

auction-hammer

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาระบบภาพและเสียง

auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเช้าออกลิฟต์โดยสาร

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเช้าออกลิฟต์