ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ และอัฒลักษณ์บัณฑิต ตามที่สถาบันกำหนด มีเจตคติที่ดีและภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและสถาบันและ มีแนวทางในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่

Comments are closed.