พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่ง “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง” เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษา และยังช่วยให้น้องใหม่สามารถปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทยอีกด้วย 

Comments are closed.