พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์  ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  มอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี พ.ศ. 2561  ที่ห้องประชุม ม.จ.หญิง มัณฑารพ กมลาศน์   สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 124 คน  ผู้สำเร็จหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 142 คน แบ่งเป็น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จำนวน 40 คน

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จำนวน 27 คน

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จำนวน 24 คน

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) จำนวน 21 คน

สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จำนวน 10 คน

Comments are closed.