ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

Comments are closed.