สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย เรื่อง การสื่อสาร การฟังอย่างตั้งใจ วิธีการปลอบประโลม การสร้างพลังใจให้ตนเอง และแนวทางการช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

        โดยอาจารย์เนตดา วงศ์ทองมานะ อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ อาจารย์กมลชนก มูลไชย และอาจารย์อำพร เนื่องจากนาค ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย เรื่อง “การสื่อสาร การฟังอย่างตั้งใจ วิธีการปลอบประโลม การสร้างพลังใจให้ตนเอง และแนวทางการช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ”  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต.)

         ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดโดย กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Comments are closed.