ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธ

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

               ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: cente ...

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตา

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก ...

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตา

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ...

.jpg

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พบประชาคม

       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย "พบประชาคม"     โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและแสดงควา ...

28

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 28

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตา

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากา ...

757318

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยายามเบื้องต้น อุ้มยกเคลื่อนย้าย

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565         จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  "STIN อาสา”  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย        นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และผศ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยาย ...

533313

✡️สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39

        📆เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ✡️สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 🏥 ...

746003

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับบุคลากรสถาบัน และประชาชนที่สนใจ

    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการ จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน ...

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทโควตาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ...