อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากชาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ยั่งยืน ณ ห้อง 401 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง

Comments are closed.