อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training สำหรับผู้บริหารสถาบัน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training สำหรับผู้บริหารสถาบัน โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 11  มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วย

Comments are closed.