DSC_2610

โครงการความร่วมมือในการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลหุ่นฝึกทักษะการกู้ชีพมาตราฐาน (หุ่น CPR )

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จตุพร ทองศรี รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่เข้าพูดคุยในการดำเนินงานวิจัยความร่วมมือในการผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาลหุ่นฝึกทักษะการกู้ชีพมาตราฐาน (หุ่น CPR ) ระหว่าง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข” อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ “อาจารย์ดร.อนันตา สินชัย” อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.